چند روز پیش در اقدامی از سوی کارگران کارخانه هپکو راه آهن شمال- جنوب مسدود شد، این کارگران که به دلیل تعویق چهارماهه حقوقشان دست به اعتصاب و مسدود کردن خط آهن زده بودند امروز با وساطت استاندار به این اعتصاب پایان دادند.

نوشته بازگشایی راه آهن شمال-جنوب با پرداخت وعده به کارگران هپکو اولین بار در اخبار پدیدار شد.Source link

برچسب ها :